scoala
fundal

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ
- AN ȘCOLAR  2017-2018 -

În anul şcolar 2017-2018 s-au derulat activități extrașcolare, menite să dezvolte interrelaționarea, comunicarea, cunoaşterea.

 1. COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi de necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate:
  • constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
  • elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională, conform programelor în vigoare
  • distribuirea, completarea și semnarea acordului-cadru de parteneriat pentru educaţie între şcoală, elev si părinte
  • organizarea de sedinţe cu părinţii
  • centralizarea si interpretarea datelor din procesele- verbale ale şedinţelor și propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe
  • organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, a completării corecte a documentaţiei specifice
  • consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte
  • elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau monoparental
  • atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare și extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare.

  Activitatea de perfecționare continuă a profesorilor diriginți, a îmbracat forme diverse cu trimitere directă catre obiectivele majore stabilite:

  • dezbateri și comunicări
  • schimburi de experiență
  • activități educative( tematica, fiind variată în funcție de obiectivele stabilite si de necesitatile de moment)
  • organizarea de cursuri de către prof. metodisti- Bejenariu Izabela și Vasile Mariana

  Urmărind dezvoltarea aptitudinilor elevilor a fost susținută o activitate demonstrativă "Managementul emoțiilor" (prof dirig. Nidelea Gina), elevii înțelegând ce sunt emoțiile și cum le pot interpreta, iar in semestrul al II-lea, doamna prof. diriginte Mihaela Ivan a susținut o lecție deschisă la clasa a VIII-a C având ca tema "Violența fizica și verbală", ținând cont de faptul că la nivelul clasei au existat situații conflictuale.
  La nivelul comisiei, a fost dezbatută tema "Spectacolele – mijloc de dezvoltare a inteligențelor multiple", realizându-se serbări cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

 2. CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE

  În cadrul opționalului de Consiliere și dezvoltare personală, activitățile s-au desfășurat la clasele a VII-a A si a VII - B, o oră pe săptămână. Temele întâlnirilor au fost Comunicarea eficientă si Psihosexualitatea la pubertate și adolescență . În cadrul activităților despre comunicare, elevii au dobândit competențe precum: identificarea diferitelor modalităţi de comunicare, a barierelor în comunicare, identificarea aspectelor specifice comunicării asertive și exersarea acesteia. De asemenea, s-a derulat la clasele a șaptea proiectul "Necenzurat", prof. Mioara Peleanu.

 3. EVALUAREA STĂRII DISCIPLINARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

  Comisia pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Școală și-a desfășurat activitatea conform graficului realizat la începutul anului şcolar. Actele de violență în școală au fost la un nivel scăzut, dovedind astfel eficiența activității de prevenție a oricărei forme de violență. În ceea ce priveşte realizarea obiectivelor din cadrul Strategiei Ministerului Educaţiei Naționale cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar , aprobată conform O.M.Ed.C.T. nr. 1409/29.06.2007, a prevederilor Legii nr. 35/2.03.2007 privind siguranţa în unităţile de învăţământ modificată şi completata de Legea nr. 29/2010 şi a "Planului de acţiune al ISMB - privind reducerea fenomenului violentei în mediul şcolar", au fost întreprinse următoarele acţiuni:

  • şcoala a adoptat sisteme de reguli/proceduri speciale de pază şi protecţie/prevenire a actelor violente;
  • constituirea Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei;
  • elaborarea planului de măsuri privind prevenirea şi combaterea violenţei,
  • prelucrarea datelor statistice şi stabilirea demersurilor de corectare a neajunsurilor constatate;
  • raportarea la termenul stabilit a cazurilor deosebite de violenţă la ISMB,
  • continuarea programelor de parteneriat ale şcolii cu alte instituţii la nivel local: poliţie, autorităţi locale, ONG-uri etc. pentru siguranţa deplasării elevilor şi pentru crearea unei vecinătăţi lipsite de pericole privind integritatea fizică şi psihică a elevilor;
  • revizuirea Regulamentului de funcţionare a comisiei;
  • adoptarea unor măsuri privind combaterea şi prevenirea violenţei în mediul şcolar;
  • asigurarea eficientă a pazei şi securităţii unităţii şcolare;
  • includerea obligatorie în cadrul Regulamentului intern al unităţii şcolare a unor reglementări referitoare la accesul elevilor şi persoanelor străine în incinta şi în interiorul unităţii şcolare;
  • revizuirea Regulamentului de intrare în incintă şi în interiorul unităţii şcolare pentru elevi şi persoane străine;
  • actualizarea procedurilor privind accesul în incinta şcolii a elevilor şi persoanelor străine;
  • asigurarea permanentă a supravegherii elevilor pe perioada desfăşurării cursurilor de către cadrele didactice și agenții de pază;
  • informarea cu operativitate a organelor de ordine în cazul apariţiei unor situaţii de risc sau a producerii unor evenimente critice
  • prelucrarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară, a legii 61/1991 (republicată 2011) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (în cadrul orelor de consiliere şi orientare, în cadrul şedinţelor cu părinţii, a şedinţelor Comitetului Reprezentativ al Părinţilor, Consiliului Elevilor).
  • includerea în cadrul orelor de Consiliere şi Orientare a unor teme care să pună în dezbatere problema violenţei în şcoală şi în comunitate/şcoală, managementul conflictelor elev-elev, elev-profesor, elev-părinte.

  Tematica activităţilor educative prevăzute în planul de acţiune a vizat următoarele aspecte:

  • identificarea elevilor cu potenţial violent şi a cauzelor care pot determina manifestări de violenţă;
  • identificarea elevilor care au fost victime ale violenţei şcolare;
  • organizarea de activităţi educative extracurriculare / extraşcolare care să-i atragă pe elevii cu potenţial violent;
  • realizarea unui program destinat părinţilor, centrat pe conştientizarea, informarea şi formarea acestora cu privire la dificultăţile de adaptare ale copiilor la mediul şcolar, la diferitele aspecte ale violenţei şcolare;
  • realizarea unor programe de asistenţă şi consiliere a copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate;
  • monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent;
  • consilierea, individuală şi de grup a elevilor, în vederea prevenirii comportamentelor agresive;
  • implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă;
  • activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observându-se remedierea comportamentului;
  • dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv (fotbal, tenis de masă, volei, baschet);

  ACTIVITĂŢI DERULATE:

  • Proiectul "Brăduțul toleranței" – activitate de Crăciun – au participat toate clasele sub coordonarea Consiliului elevilor
  • Proiect "Copil ca tine sunt și eu" – coordonatori înv. Țuicu Daniela și Popescu Nela – în cooperare cu Școala din Negrești–Iași – elevii claselor
  • "Ce înseamnă și unde poate duce un comportament agresiv" - activitate desfășurată în cadrul orei de dirigenție la clasa a V- a A
  • "Consecințe ale violenței verbale și comportamentale" - activitate desfășurată în cadrul orei de dirigenție la clasa a VI- a B
  • Violența școlară – semnal de alarmă pentru elevi, părinți și cadre didactice" - activitate desfășurată în cadrul orei de dirigenție la clasa a VII- a E
  • Ziua internațională a nonviolenței în școală" - activitate desfășurată în cadrul orelor de dirigenție
 4. ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ
  - Tipuri de activităţi -:
  • a) Programe internaţionale, naţionale, comunitare
   • Cercetător în devenire–inclus în CAER 2017-2018
   • "Servicii inovative pentru publicarea, editarea, consultarea și gestiunea online a manualelor școlare"
   • "Fifty/Fifty" – Creșterea Energetică în unitățile de învățământ
   • Mișcarea Națională- Și eu trăiesc sănătos! – SETS2020
    Premiului al III-lea la nivelul Municipiului București, în cadrul concursului #SETSFlashmob - Dans în grup - ediția de toamnă a Mișcării Naționale ȘI EU TRĂIESC SĂNĂTOS! https://www.facebook.com/MiscareaSETS/videos/1481010801976541/
   • Premiul special în ediția de toamnă a concursului SETS GymClass – Gimnastică de înviorare! https://www.facebook.com/pg/MiscareaSETS/photos/?tab=album&album_id=1504246722986282
   • Proiecte în colaborare cu PROEDUS:
   • "Hai să citim!";
   • "Susținerea egalității și a nediscriminarii în școală";
   • "Școala bucuresteană dezbate!";
   • "Fulg de nea";
  • b) Activități cultural-educative
   • Ziua Națională a României -Suntem mândri că suntem români - copiii de la gimnaziu au prezentat regiunile Romaniei și obiceiurile, tradițiile, cultura fiecărei zone;
   • Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale , activitate desfășurată de prof. Dincă Cristina și prof. Bărbulescu Viorica, cls. a VIII-a A,B,D, 22 septembrie;
   • Expoziția lucrărilor din cadrul proiectului " Dorințele micului creștin", catedra de religie, 19 decembrie;
   • Activități caritabile în cadrul SNAC;
   • " Fête de la gastronomie française ";
   • " Fête de l’amitié ";
   • " Journée internationale de la francophonie ";
   • " Thanksgiving Day ";
   • Comemorarea Zilei Holocaustului;
   • Ziua Armatei Române, 25 octombrie 2016, catedra de istorie;
   • Vizită la Muzeul Național de Istorie;
   • 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor / Cunoaşterea importanţei actului istoric, panouri tematice, simpozion de referate (clasele a VII, VIII- a), catedra de Istorie;
   • Expoziția de fotografie: " Biserica-locaș de închinare", catedra de religie, clasele I-VII, perioada 5-16 martie;
   • Expoziție de proiecte cu tema: " Idolii- zilelor noastre", prof. Mihaela Ivan, clasa a V-a B, 9 martie;
   • Excursii tematice / vizite au fost numeroase, menționăm doar câteva:

Parteneriate

 • Parteneriat de colaborare Școală-Poliție-Autorități locale-Asociația de părinți;
 • Școala Gimnazială "Sfânta Treime"-organizarea Festivalului Municipal "Être francophone, ça part de nous et ça change tout";
 • Universitatea București-desfășurarea practicii de specialitate, formarea inițială pentru profesia didactică;
 • HP Inc Romania-sesiunea "Ora de programare";
 • Clubul sportiv educațional Olimpic Triumf, Grădinița "Dumbrava Minunilor" - proiectul "Festivalul municipal de majorete";
 • Biblioteca Metropolitană București-proiecte educaționale culturale;
 • Autoritatea de Supraveghere Financiară - proiectul "Să vorbim despre piața financiară ne-bancară";
 • Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă-Sibiu-integrarea și dezvoltarea cognitivă a copiilor cu implant cohlear;
 • ONG AIESEC Romania-proiectul "Discover School"
 • Parteneriat cu Colegiul Tehnic de arhitectură "I.N.Socolescu"-proiectul "Orientarea in carieră"
 • Parteneriat cu Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații "Gheorghe Airinei"- proiectul "Promovarea ofertei educaționale";
 • Parteneriat cu "Școala Centrală"- proiectul "Promovarea ofertei educaționale";
 • Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului-proiectul "Ora de Educație Rutieră";
 • Parteneriat cu teatrul Ion Creangă - promovarea culturii în rândul elevilor;
 • Parteneriat cu Colegiul Național "Dimitrie Cantemir"- Onești
 • Protocol de colaborare cu Asociația Română pentru Reciclare-RoRec-program național de educație pentru mediu
 • Parteneriat cu Clubul copiilor, sector 6 - programul Teatru pentru elevi
 • Parteneriat cu Clubul copiilor, sector 1 - programul Teatru pentru elevi;
 • Parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog, sector 6;